Επιλογή Σελίδας

Η FIFA και η UEFA απέστειλαν στην ΕΠΟ επιστολή με θέμα “Η κατάσταση στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία”.

Ακολουθούν η πρωτότυπη επιστολή των διεθνών ποδοσφαιρικών Αρχών καθώς και η μετάφρασή της στα ελληνικά.

Hellenic Football Federation
Mr. Panayiotis Demitriou, Deputy President
Mr. Iakovos Filippousis, Executive Secretary
22 February 2022

The situation of the Hellenic Football Federation (HFF)

Dear Sirs,

We refer to your correspondence dated 28 January 2022 in reply to the letter sent by FIFA and UEFA on 23 December 2021.

We appreciate the feedback provided on the progress made and the draft timelines set for the implementation of the recommendations of the Study for Greek football (Holistic Study). Additionally, we acknowledge that the new Statutes of the HFF have already been fully approved by the relevant court and have thus come into force with immediate effect.

Regarding the suggested timeframes set for the implementation of the remaining recommendations, FIFA and UEFA would like to draw your attention to the following which should be reconsidered and adjusted due to the current situation of the HFF:

• The appointment of a Chief Executive Officer (CEO) shall not take place before the election of the new President of the HFF. The newly elected president should recommend the person to be appointed and the selection should be based on an open and international tender process. Similar procedure should be followed for the appointment of the Deputy CEO as well as the Technical Director since the three executives listed above will be the President’s closest administrative associates.
• The strategic plan of the federation should not be approved by the Executive Committee ahead of the election of the new President since it should reflect his/her vision for the development of the Hellenic Football Federation and Greek football.

Furthermore, we would also like to point out that more emphasis and effort should be given to further recommendations of the Holistic Study like the Confidentiality agreement that should be signed by all members of the Executive Committee as well as the consistent investigation into defamatory statements in Greek football.

Hellenic Football Federation
Mr. Panayiotis Demitriou, Deputy President
Mr. Iakovos Filippousis, Executive Secretary
22 February 2022
The situation of the Hellenic Football Federation (HFF)

Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία
κ. Παναγιώτη Δημητρίου, Αναπληρωτή Πρόεδρο
κ. Ιάκωβο Φιλιππούση, Εκτελεστικό Γραμματέα
22 Φεβρουαρίου 2022

Η κατάσταση στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ)

Αξιότιμοι κύριοι,

Παραπέμπουμε στην αλληλογραφία σας της 28ης Ιανουαρίου 2022 σε απάντηση της επιστολής που είχε σταλεί από τη FIFA και την UEFA στις 23 Δεκεμβρίου 2021.

Εκτιμούμε τα σχόλια που παρείχατε όσον αφορά την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί και τα προτεινόμενα χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση των συστάσεων της Μελέτης για το Ελληνικό Ποδόσφαιρο (Ολιστική Μελέτη). Επιπρόσθετα, επιβεβαιώνουμε το γεγονός ότι το νέο Καταστατικό της ΕΠΟ έχει ήδη εγκριθεί από το αρμόδιο δικαστήριο και, ως εκ τούτου, έχει τεθεί σε εφαρμογή με άμεση ισχύ.

Όσον αφορά τα προτεινόμενα χρονικά πλαίσια που ορίζονται για την υλοποίηση των υπολοίπων συστάσεων, η FIFA και η UEFA επιθυμούν να επιστήσουν την προσοχή σας στα παρακάτω τα οποία θα έπρεπε να επανεξεταστούν και προσαρμοστούν λόγω της τρέχουσας κατάστασης της ΕΠΟ:

• Ο ορισμός Εκτελεστικού Διευθυντή (CEΟ) δεν θα πραγματοποιηθεί πριν την εκλογή του νέου Προέδρου της ΕΠΟ. Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος θα πρέπει να εισηγηθεί το άτομο που θα οριστεί, η δε επιλογή θα πρέπει να βασιστεί σε μια ανοιχτή και διεθνή διαγωνιστική διαδικασία. Παρόμοια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί για τον ορισμό του Αναπληρωτή Εκτελεστικού Διευθυντή καθώς και του Τεχνικού Διευθυντή καθώς τα τρία παραπάνω στελέχη θα είναι οι στενότεροι διοικητικοί συνεργάτες του Προέδρου.
• Το στρατηγικό πλάνο της Ομοσπονδίας δεν θα πρέπει να εγκριθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή πριν από την εκλογή του νέου Προέδρου καθώς θα πρέπει να αντικατοπτρίζει το όραμά του για την ανάπτυξη της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και του Ελληνικού Ποδοσφαίρου.

Περαιτέρω, επιθυμούμε επίσης να τονίσουμε ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση και να καταβληθεί περισσότερη προσπάθεια όσον αφορά τις περαιτέρω συστάσεις της Ολιστικής Μελέτης, όπως τη σύμβαση Εμπιστευτικότητας η οποία θα πρέπει να υπογραφεί από όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και τη συνεπή διερεύνηση των δυσφημιστικών δηλώσεων στο Ελληνικό Ποδόσφαιρο.

Τέλος, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι η FIFA και η UEFA θα επικοινωνήσουν εκ νέου με τις αρχές προκειμένου να συζητηθούν τα εκκρεμούντα ζητήματα που απορρέουν από τον Αθλητικό Νόμο και η ΕΠΟ θα ενημερώνεται πλήρως για οποιοσδήποτε εξελίξεις.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας και παραμένουμε στην πλήρη διάθεσή σας προκειμένου να συζητήσουμε λεπτομερέστερα τα ζητήματα που προκύπτουν από την παρούσα επιστολή.

Μετά τιμής,
FIFA UEFA
Kenny Jean-Marie Zoran Lakovic
Επικεφαλής Τμήματος Εθνικών
Ομοσπονδιών FIFA
Διευθυντής Τμήματος Εθνικών
Ομοσπονδιών UEFA

Η επιστολή των FIFA και UEFA (ελληνικά).

Η πρωτότυπη επιστολή των FIFA και UEFA (αγγλικά).

Pin It on Pinterest

Shares
Share This