Επιλογή Σελίδας

“Με ισχυρές ελεγκτικές διαδικασίες και πλήρη διαφάνεια θα πετύχουμε το περαιτέρω νοικοκύρεμα σε όλο το αθλητικό οικοδόμημα» τονίζει ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού
Με Απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις της διαδικασίας διενέργειας επιτόπιων ελέγχων σε Ομοσπονδίες, Ενώσεις, Σωματεία και διεξαγωγής αθλητικών διοργανώσεων αυτών, σε εφαρμογή του άρθρου 44 του νόμου 4809/2021 για τον έλεγχο των αθλητικών φορέων.
«Ξεκινούν, για πρώτη φορά, ισχυρές ελεγκτικές διαδικασίες για την τήρηση της νομιμότητας από την πλευρά της αθλητικής κοινότητας, από τις Ομοσπονδίες, τις Ενώσεις και τα Σωματεία» υπογραμμίζει ο κ. Βρούτσης και τονίζει:
«Με τον καθορισμό κάθε λεπτομέρειας του πλαισίου των συνεχών επιτόπιων ελέγχων από κλιμάκια του Υπουργείου Αθλητισμού, θα επιτύχουμε με πλήρη διαφάνεια το περαιτέρω νοικοκύρεμα σ’ όλο το αθλητικό οικοδόμημα, που ήταν και είναι η πυξίδα της Κυβερνητικής μας πολιτικής.
Η καθολική ψηφιοποίηση του χώρου και οι άλλες πρωτοβουλίες που ετοιμάζονται, σε συνδυασμό με τη διαπίστωση, μέσω των ελέγχων, για την ορθότητα και επαλήθευση υποβληθέντων στοιχείων των αθλητικών φορέων, είναι ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη του Αθλητισμού στη χώρα μας».
Σύμφωνα με την Απόφαση, τα 3μελή Κλιμάκια Ελέγχων θα αποτελούνται από δύο υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού και έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού του Υπουργείου Αθλητισμού, προκειμένου να διαπιστώνουν
> την ακρίβεια των καταχωρίσεων των αθλητικών φορέων στο ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Φορέων και στο ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων, 
> τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις των νόμων και 
> την τήρηση, κατά τη διεξαγωγή των επίσημων αθλητικών διοργανώσεων, των οικείων προκηρύξεων και των κανονισμών.
Να σημειωθεί ότι οι επιτόπιοι έλεγχοι δεν υποκαθιστούν κάθε άλλο διοικητικό και οικονομικό έλεγχο των αθλητικών φορέων, που προβλέπεται στις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις νόμων.
Οι επιτόπιοι έλεγχοι, που δύναται να διενεργούνται οποιαδήποτε ώρα και ημέρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, διακρίνονται σε προγραμματισμένους και έκτακτους. 
Οι προγραμματισμένοι έλεγχοι διενεργούνται στην έδρα του φορέα ή στον χώρο προπόνησης του φορέα ή στους αγώνες των ελεγχόμενων φορέων και διακρίνονται σε
> προγραμματισμένους ελέγχους με ενημέρωση των φορέων και 
> προγραμματισμένους ελέγχους χωρίς ενημέρωση των φορέων (αιφνιδιαστικοί έλεγχοι). 
Οι έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται ύστερα από καταγγελίες, πληροφορίες και βάσιμες υπόνοιες για απάτες, ατασθαλίες ή διαχειριστικές ανωμαλίες, τις οποίες οι υπηρεσίες του Υπουργείου Αθλητισμού έχουν αποφανθεί ότι χρήζουν διερεύνησης, ή κατόπιν αιτήματος λοιπών διοικητικών φορέων ή ύστερα από παραγγελία του αρμόδιου Εισαγγελέα. 
Τα αντικείμενα/πεδία των επιτόπιων ελέγχων θα αφορούν τα διοικητικά, αθλητικά και οικονομικά στοιχεία των εποπτευόμενων αθλητικών φορέων, καθώς επίσης και τη διαδικασία διεξαγωγής των επίσημων αθλητικών διοργανώσεων.
Θα ελέγχεται η νομιμότητα και κανονικότητα της διοικητικής τους δράσης, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων ελέγχου, όπως είναι η τήρηση τυπικών αρχών (νόμοι, κανονισμοί, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι κλπ.), καθώς και η τήρηση των γενικών αρχών που διέπουν τη χρηστή διαχείριση.
Το 3μελές Κλιμάκιο Ελέγχου θα έχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλους τους χώρους των αθλητικών φορέων, θα αιτείται την επίδειξη των απαιτούμενων σχετικών πιστοποιητικών, εγγράφων, αδειών, παραστατικών, καθώς επίσης και κάθε άλλου εγγράφου ή στοιχείου, που ζητείται ως αναγκαίο για τον σκοπό του ελέγχου από τους ελεγχόμενους φορείς, οι οποίοι θα οφείλουν να παρέχουν στους ελεγκτές όλα τα απαραίτητα στοιχεία και να τους διευκολύνουν  με κάθε τρόπο στο έργο τους.  
Η μη επίδειξη, κατά τον έλεγχο, των στοιχείων, ή η παρεμπόδιση του ελέγχου εξαιτίας της συμπεριφοράς των ελεγχόμενων φορέων, θα καταγράφεται και θα επιφέρει κυρώσεις.  
Για την καταγραφή και την αποτύπωση των παρατηρήσεων και των σχολίων του ελέγχου θα χρησιμοποιούνται κατάλληλα έντυπα ελέγχου.
Με την ολοκλήρωση του επιτόπιου ελέγχου, οι Ελεγκτές καθώς και ο/οι εκπρόσωπος/ εκπρόσωποι του σωματείου, ή άλλου προσώπου που συνδέεται με το σωματείο – και παρευρίσκεται /ονται στον έλεγχο – υπογράφουν από κοινού το έγγραφο Πιστοποίησης Διενέργειας Ελέγχου.
Μετά την ολοκλήρωση του επιτόπιου ελέγχου, συντάσσεται εντός 10 ημερών Έκθεση Αποτελεσμάτων Ελέγχου και κοινοποιείται άμεσα αντίγραφό της στον ελεγχόμενο  αθλητικό φορέα.
Ο έλεγχος θα διακρίνεται σε:
* Θετικός, ύστερα από διαπίστωση της ακρίβειας και της ορθότητας των ελεγχθέντων στοιχείων,
* Θετικός, με επισημάνσεις/παρατηρήσεις, 
* Αρνητικός, υπό την αίρεση της προσκόμισης συμπληρωματικών και ορθών στοιχείων,
* Αρνητικός.
Οι ελεγχόμενοι φορείς θα έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως αντιρρήσεις κατά της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ελέγχου εντός 15 ημερών από την παραλαβή της.
Στις περιπτώσεις που από τον διεξαχθέντα έλεγχο διαπιστωθεί η υποβολή ψευδών στοιχείων ή ανακριβών καταχωρίσεων στα ηλεκτρονικά Μητρώα, ή μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του νόμου 2725/1999, καθώς επίσης και η μη τήρηση, κατά τη διεξαγωγή των επίσημων αθλητικών διοργανώσεων, των οικείων προκηρύξεων και των κανονισμών, θα επέρχονται στον αθλητικό φορέα κυρώσεις, όπως αυτές απορρέουν κατά περίπτωση από τις προβλεπόμενες στην αθλητική νομοθεσία έννομες συνέπειες.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, θα εκκινείται η διαδικασία έκπτωσης μέλους ή μελών της διοίκησης του αθλητικού φορέα, θα ανακαλείται η Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, θα ανακαλούνται οι παροχές και τα προνόμια σε διακριθέντες αθλητές, θα αναστέλλεται η τακτική επιχορήγηση, θα διαγράφεται από τα ηλεκτρονικά Μητρώα.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This