Επιλογή Σελίδας


Την Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021 στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί το 4ο διαδικτυακό σεμινάριο για αθλητές και προπονητές, με θέμα «Social media τα υπέρ και τα κατά».

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο, για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα teams Microsoft

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGQ4ODQ3ZmUtMjI5Mi00YTJhLTgwOTgtZGNmYzYwYWNhYzhi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b411ef88-f9bb-483f-925a-7c27b4a7bfc2%22%2c%22Oid%22%3a%22a4eed7a5-ede6-4e34-8971-4d38b9e1a8ae%22%7d

Pin It on Pinterest

Shares
Share This