Επιλογή Σελίδας

Το Διαιτητικό δικαστήριο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, στην τελευταία του συνεδρίαση, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.

Επιβάλλει στην καθ’ ης η αίτηση Π.Α.Ε. Απόλλων Λάρισας, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή Μάριου Κωστούλα του Δημητρίου, του ποσού των εννέα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (9.275,97) ευρώ κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της τελεσίδικης με αριθμό 24/2021 απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.


Επιβάλλει στην καθ’ ης η αίτηση Π.Α.Ε. Απόλλων Λάρισας, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή Αποστόλου Κούλπα του Χρήστου, του ποσού των επτά χιλιάδων τριάντα έξη ευρώ και εβδομήντα έξη λεπτών (7.036,76) ευρώ κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της τελεσίδικης με αριθμό 33/2021 απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

Ενεργοποιεί σε βάρος της Π.Α.Ε. Παναχαϊκή γε 1891, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή Ελευθερίου Ιντζόγλου του Χαραλάμπους, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 333/2020 τελεσίδικης απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., την επιβληθείσα με την υπ’ αριθμ. 38/2021 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, ποινή της αφαιρέσεως τριών (3) βαθμών, από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της επίδοσης της παρούσας.

Επιβάλλει στην καθ’ ης η αίτηση Π.Α.Ε. ΜΓΣ Απόλλων Καλαμαριάς (Π.Α.Ε. Απόλλων Πόντου), μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή Νικολάου Γεωργιάδη του Κοσμά, του ποσού των έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (11.565,25) ευρώ κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της τελεσίδικης με αριθμό 52/2020 απόφασης της Επιτροπής Εφέσεων του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου Ε.Π.Ο., την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας

Καταργεί τη δίκη που ανοίχθηκε με την από 23.3.2021 αίτηση του Ευάγγελου Αναστασόπουλου του Ανδρέα κατά της Π.Α.Ε. ΟΦ Ιεράπετρας 1970.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This