Επιλογή ΣελίδαςΚοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/ 448617/14219/1815/274

ΦΕΚ 3473/Β/20-8-2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/ 583276/23085/3149/734/ 16-11-2018 (Β’ 5207) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α’ 121), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4479/2017 (Α’ 94).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α’ 121).

β) Του ν. 1558/1985, άρθρο 27 «Σύσταση Γενικών Γραμματειών» της περ. iv της παρ. 2ε, «Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» (Α’ 137).

γ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

δ) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7).

ε) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

στ) Της υπό στοιχεία Υ2/9-7-19 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

ζ) Της υπό στοιχεία Υ44/05-08-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299).

η) Της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/ 29-7-2019 απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β’ 3099).

2.Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/408113/ 21902/2725/603/4-10-2017 (Β’3568) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α’ 121), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4479/2017 (Α’ 94), καθώς και τις υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/422670/17340/2220/446/31-8-2018 (Β’ 3727), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/ 3149/734/16-11-2018 (Β’5207) και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/458806/15961/2214/446/29-8-2019 (Β’ 3358) τροποποιήσεις αυτής.

3.Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΚΕΤΠΠΔΕΕΜ/381099/29381/23607/ 3899/2376/20-7-2020 εισήγηση της Γ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

4.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε το άρθρο 2 της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/ 16-11-2018 (Β’ 5207) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού ως εξής:

«Για τις υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση της παρούσης αθλητικές εγκαταστάσεις, η ισχύς των αδειών λειτουργίας που έχουν εκδοθεί στο παρελθόν και δεν έχουν ανακληθεί για λόγους επικινδυνότητας ή ελλιπούς ασφάλειας αθλουμένων ή θεατών παρατείνεται έως 31-8-2021. Στην παραπάνω παράταση δεν εμπίπτουν οι προσωρινές άδειες λειτουργίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί για την κάλυψη συγκεκριμένου αγώνα ή αγώνων.».

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/16-11-2018 (Β’ 5207) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Αυγούστου 2020

Pin It on Pinterest

Shares
Share This