Επιλογή Σελίδας

Σε υπουργική απόφαση σχετικά με το  Ηλεκτρονικό Μητρώο αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση προχώρησε ο υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης.

Όπως αναφέρεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των σωματείων ολοκληρώνεται στις 11 Σεπτεμβρίου ενώ έως τις 30 Νοεμβρίου θα μπορούν να να γίνουν διορθώσεις.

Τα σωματεία που θα ενταχθούν στο μητρώο θα είναι αυτά που θα επιχορηγηθούν.

Όσα σωματεία δεν γνωρίζουν τον τετραψήφιο Αριθμό Μητρώου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού να απευθυνθούν στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πιερίας.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΑΛΑΖΙΟ

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/468468/14847/8282

ΦΕΚ 3675/Β/3-9-2020

Καθορισμός των ειδικότερων στοιχείων για την αίτηση εγγραφής και τον έλεγχο αυτής των αθλητικών σωματείων με ειδική αθλητική αναγνώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του άρθρου 142 του ν. 4714/2020.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

Α.

1.Το άρθρο έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83).

2.Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

3.Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4.Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α’ 112).

5.Του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148).

6.Του άρθρου 24 του ν. 4373/2016 (Α’ 49).

7.Τον ν. 2725/1999 (Α’ 121).

Β.

1.Τον α.ν. 397/1968 «Περί επανασυστάσεως της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των αρμοδιοτήτων αυτής» (Α’ 101).

2.Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο- μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των

αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’119).

3.Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’121).

4.Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

5.Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7).

6.Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291 κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη (Β’ 3099).

7.Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/  ΤΚΕΤΠΠΔΕΕΜ/ 464751/40346/29232/4685/2813/ 31-8-2020 βεβαίωση της ΓΔΟΥ/ΥΠΠΟΑ.

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Την ανάγκη καθορισμού των στοιχείων που πρέπει να καταχωρούν τα σωματεία τα οποία εγγράφονται στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση» που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020, αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ 1

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τηρείται διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση», στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού «somateia.gga.gov.gr», στο οποίο τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, εγγράφονται, αφού έχουν καταχωρήσει τα στοιχεία που προβλέπονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

1.Σκοποί του Ηλεκτρονικού Μητρώου του προηγούμενου άρθρου είναι:

α. η στήριξη των αθλητικών σωματείων και η έκτακτη χρηματοδότησή τους για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 15 Μαΐου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, το οποίο μπορεί να παραταθεί με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού,

β. η για τους σκοπούς του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 καταγραφή των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων που φέρουν ή αποκτούν ειδική αθλητική αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2725/1999, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά,

γ. η αναζήτηση στοιχείων των ειδικώς αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων που έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα, όπως και κάθε άλλη νόμιμη δράση ή σκοπός που καθιερώνεται με διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης,

2.το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων του άρθρου 1, συνιστά, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020, για τους τρίτους επίσημη πηγή πληροφόρησης της ιδιότητας του σωματείου ως ερασιτεχνικού και ειδικώς αναγνωρισμένου αθλητικού, η δε Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δύναται να αναρτήσει στο διαδίκτυο, ελευθέρως προσβάσιμη στο κοινό, ηλεκτρονική εφαρμογή, που να επιτρέπει την επιβεβαίωση της εγγραφής συγκεκριμένου σωματείου στο Μητρώο.

ΑΡΘΡΟ 3

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.Τα αθλητικά σωματεία, προκειμένου να εγγραφούν στην διαδικτυακή πλατφόρμα του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αθλητικών Σωματείων του άρθρου 1 της παρούσας, καταχωρούν και υποβάλλουν αποκλειστικά διαμέσου της πλατφόρμας, όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης.

2.Μετά την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης από το αθλητικό σωματείο, η οποία γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος ΙΙ, διενεργείται έλεγχος ορθότητας και πληρότητας της αίτησης που έχει υποβάλλει το αθλητικό σωματείο, από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Α.

3.Ο έλεγχος ορθότητας και πληρότητας των αναγκαίων ειδικότερων στοιχείων εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, όπως καταχωρήθηκαν και υποβλήθηκαν από το αθλητικό σωματείο, περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας (ΠΕΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ).

Σε περίπτωση που από τον έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, προκύψει ότι υπάρχει οποιαδήποτε έλλειψη ή λανθασμένη καταχώριση, η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή και το σωματείο δεν εγγράφεται στο μητρώο.

4.Το αιτούν αθλητικό σωματείο, ενημερώνεται για την αποδοχή ή μη της εγγραφής του, μέσω της πλατφόρμας.

5.Το αιτούν σωματείο φέρει την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των πεδίων του Παραρτήματος Ι, όπως και για την καταχώριση σε ηλεκτρονική μορφή των απαιτού- μενων δικαιολογητικών αποκλειστικά στην πλατφόρμα.

6.Η καταχώριση των στοιχείων του αθλητικού σωματείου συνιστά υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τον ν. 1599/1986.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

1.Η υποβολή και ο έλεγχος των αιτήσεων των αθλητικών σωματείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο διενεργείται σε δυο κύκλους.

2.Ο πρώτος κύκλος υποβολής που εκκίνησε στις 15 Μαΐου του τρέχοντος έτους, ολοκληρώνεται στις 11 Σεπτεμβρίου 2020. Ο έλεγχος του πρώτου κύκλου προ- βλέπεται να περαιωθεί έως 31/10/2020.

3.Αιτήσεις που υποβλήθηκαν οριστικά έως τις 11/09/2020 και σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 3, ελέγχθηκαν ως ελλιπείς, έχουν δικαίωμα συμπλήρωσης και επανυποβολής κατά τον δεύτερο κύκλο, ο οποίος λήγει στις 30/11 του τρέχοντος έτους. Ο έλεγχος του δεύτερου κύκλου προβλέπεται να περαιωθεί έως 31/12/2020.

ΑΡΘΡΟ 5

ΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

1.Τα στοιχεία που εισάγονται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, διατηρούνται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και μεταφέρονται στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων του άρθρου 24 του ν. 4373/2016 (Α’ 49), του οποίου το Ηλεκτρονικό Μητρώο αποτελεί υποκατηγορία, με την έγγραφη συναίνεση του νόμιμου εκπροσώπου του σωματείου και με την προϋπόθεση τήρησης των απαιτούμενων κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς λαμβάνουν τα απαιτού- μενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων των υποκειμένων, σε όλες τις επεξεργασίες που είναι απαραίτητες για τη διαδικασία ελέγχου των κριτηρίων χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος. Τα δεδομένα που συγκεντρώνει η Γ.Γ.Α. θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επεξεργασίας των αιτήσεων για την εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων.

2.Τα δεδομένα, τα οποία έχουν καταγραφεί, αποθηκευτεί και αναπαραχθεί με οποιοδήποτε τρόπο, τηρούνται on line για πέντε (5) έτη, και φυλάσσονται πέραν τούτου σε βάση δεδομένων που τηρείται στη Γ.Γ.Α.

σύμφωνα με το ν. 2472/1997 (Α’ 50) και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Η Γ.Γ.Α. ως εκ του ρόλου της είναι ο εκτελών την επεξεργασία.

3.Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Α. έχουν πλήρη και απεριόριστα δικαιώματα προβολής των στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και τα υπόχρεα πρόσωπα έχουν περιορισμένα δικαιώματα πρόσβασης στα στοιχεία του Μητρώου και μόνο για τους σκοπούς άσκησης μέτρων δέουσας επιμέλειας που προβλέπονται στα άρθρα 11 έως και 19 του ν. 4557/2018. Τα φυσικά πρόσωπα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 στοιχεία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
ΠΕΔΙΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΑΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΟΧΙ
ΑΦΜ ΝΑΙ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΦΜ ΝΑΙ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΑΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΝΑΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΝΑΙ

ΙΔΡΥΤΙΚΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΙΔΡΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΝΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΙΔΡΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΝΑΙ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΙ
ΑΡΧΕΙΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΝΑΙ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ(ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΝΑΙ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΝΑΙ

ΠΡΟΣΦΑΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΝΑΙ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΚΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΝΑΙ

ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΝΑΙ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ / ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΔ ΝΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΝΑΙ
ΘΕΩΡΗΣΗ – ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ ΝΑΙ
ΘΕΩΡΗΣΗ – ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Γ.Σ. ΝΑΙ
ΘΕΩΡΗΣΗ – ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ. ΝΑΙ
ΘΕΩΡΗΣΗ – ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΝΑΙ
ΘΕΩΡΗΣΗ – ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΑΙ
ΘΕΩΡΗΣΗ – ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ / ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΕΔΡΑ ΦΟΡΕΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΙ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΙ
ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΑΙ
Τ.Κ. ΝΑΙ
E-MAIL ΝΑΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1 ΝΑΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2 ΟΧΙ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΟΧΙ

ΛΟΙΠΕΣ

ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΩΝ ΟΧΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΟΧΙ
ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΟ ΝΑΙ
ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΟ ΝΑΙ
ΕΝΕΡΓΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ΙΒΑΝ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΝΑΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΑΙ

ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΑΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΑΙ
E-MAIL ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΧΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Δ.Σ.

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΝΑΙ
ΟΝΟΜΑ ΜΕΛΟΥΣ ΝΑΙ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΟΥΣ ΝΑΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕΛΟΥΣ ΝΑΙ
E-MAIL ΜΕΛΟΥΣ ΟΧΙ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΑΙ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΑΙ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΝΑΙ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Δ.Σ. ΝΑΙ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΝΑΙ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 ΝΑΙ
ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 ΝΑΙ
2020 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ ΟΧΙ
ΔΩΡΕΕΣ ΜΕΛΩΝ ΟΧΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΟΧΙ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΟΧΙ
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΟΧΙ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΧΙ
ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΧΙ
ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΧΙ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΤΑ ΟΧΙ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ/ΕΝΩΣΗ ΟΧΙ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΟΧΙ
ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΟΧΙ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΟΧΙ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΑΙ

2020

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΟΧΙ
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΟΧΙ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΟΧΙ
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΟΧΙ
ΚΑΛΥΨΗ ΑΛΛΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΟΧΙ
ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΟΧΙ
ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΟΧΙ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΧΙ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΟΧΙ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΟΧΙ
ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΧΙ
ΕΞΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΧΙ
2020 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΤΗΛΕΦΩΝΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ, ΥΔΡΕΥΣΗ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ) ΟΧΙ
ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΧΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΤΗΛΕΦΩΝΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ, ΥΔΡΕΥΣΗ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ) ΟΧΙ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΧΙ
ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΝΩΝ (ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΙΑΤΡΟΣ, ΝΕΡΑ) ΟΧΙ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΟΧΙ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΟΧΙ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΧΙ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΟΧΙ
ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΟΧΙ

ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΝΑΙ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019 ΝΑΙ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ ΟΧΙ
ΔΩΡΕΕΣ ΜΕΛΩΝ ΟΧΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΟΧΙ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΟΧΙ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΟΧΙ
ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΧΙ
2019 ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΧΙ
ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΧΙ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΤΑ ΟΧΙ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ/ΕΝΩΣΗ ΟΧΙ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΟΧΙ
ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΟΧΙ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΟΧΙ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019 ΝΑΙ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΟΧΙ
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΟΧΙ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΟΧΙ
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΟΧΙ
ΚΑΛΥΨΗ ΑΛΛΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΟΧΙ
ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΟΧΙ
ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΟΧΙ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΧΙ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΟΧΙ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΟΧΙ
ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΧΙ
ΕΝΟΙΚΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΧΙ
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΤΗΛΕΦΩΝΑ, ΟΧΙ
2019 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ, ΥΔΡΕΥΣΗ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ)
ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΧΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΤΗΛΕΦΩΝΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ, ΥΔΡΕΥΣΗ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ) ΟΧΙ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΧΙ
ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΝΩΝ (ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΙΑΤΡΟΣ, ΝΕΡΑ) ΟΧΙ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΟΧΙ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΟΧΙ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΧΙ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΟΧΙ
ΦΟΡΕΩΝ
ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΟΧΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1.Το Αθλητικό Σωματείο καθώς επισκέπτεται την πλατφόρμα κατευθύνεται στην σελίδα της σύνδεσης όπου έχει τις παρακάτω δυνατότητες:

1.1.Δημιουργία λογαριασμού για Αθλητικό Σωματείο

1.2.Είσοδος στην πλατφόρμα

1.3.Επαναφορά του κωδικού πρόσβασής του

2.Δημιουργία λογαριασμού για Αθλητικό Σωματείο

2.1.Το Αθλητικό Σωματείο αρχικά και για μια φορά χρειάζεται να προχωρήσει στην δημιουργία του λογαριασμού του από την πλατφόρμα, εκεί απαιτείται η εισαγωγή του μοναδικού του 4ψήφιου Κωδικού Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης (Ελληνικά και Κεφαλαία Γράμματα). Σε διαφορετική περίπτωση το σύστημα δεν επιτρέπει την δημιουργία λογαριασμού και εμφανίζει μήνυμα λάθους.

2.2.Καταχωρεί μία ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που αποτελεί και το e-mail επικοινωνίας του Σωματείου στην οποία θα λάβει ένα one time login link για την είσοδό του στο σύστημα, από όπου θα μπορεί να ορίσει τους κωδικούς πρόσβασής του.

2.3.Συμπληρώνει τον μοναδικό τετραψήφιο κωδικό Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης που διατηρεί στη ΓΓΑ (π.χ. ΑΑ01), καθώς και τα στοιχεία του χρήστη που πρόκειται να υποβάλει την αίτηση ο οποίος και πρέπει να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Σωματείου.

2.4.Ο χρήστης επιλέγει ότι είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Σωματείου και στη συνέχεια καταχωρεί τα στοιχεία του. Συγκεκριμένα, ο νόμιμος εκπρόσωπος καταχωρεί το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το ΑΦΜ του.

2.5.Σε περίπτωση που Αθλητικό Σωματείο δεν διαθέτει τον τετραψήφιο Κωδικό Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης υποβάλλει σχετική αίτηση στη ΓΓΑ, σύμφωνα με την προ- βλεπόμενη διαδικασία.

2.6.Όταν το Σωματείο δημιουργήσει επιτυχώς λογαριασμό αυτόματα λαμβάνει ένα e-mail το οποίο περιλαμβάνει το one time login link για την είσοδό του στο σύστημα. Πατώντας αυτόν τον σύνδεσμο ο χρήστης εισέρχεται στην πλατφόρμα από όπου μπορεί να ορίσει τον κωδικό πρόσβασής του.

2.7.Πλέον το Σωματείο χρησιμοποιώντας ως όνομα χρήστη τον μοναδικό του τετραψήφιο κωδικό και τον κωδικό πρόσβασης που το ίδιο όρισε στο βήμα 2.6 μπορεί να εισέλθει στην πλατφόρμα.

2.8.Οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να αιτηθεί ο χρήστης επαναφορά του κωδικού πρόσβασης του μέσω της κατάλληλης καρτέλας, εισάγοντας τον μοναδικό τετραψήφιο κωδικό που διατηρεί στην ΓΓΑ ή μέσω της δηλωμένης ηλεκτρονικής διεύθυνσης e-mail του λογαριασμού του Σωματείου. Οι οδηγίες επαναφοράς του κωδικού πρόσβασης θα σταλούν στη ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχει δηλώσει ο χρήστης στο σύστημα.

3.Καταχώριση αίτησης προεγγραφής

3.1.Μετά την είσοδό του στο σύστημα, το Σωματείο υποβάλλει την αίτηση προεγγραφής άπαξ.

3.2.Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα της προσωρινής αποθήκευσης της αίτησης. Σε αυτή την περίπτωση το Σωματείο λαμβάνει μήνυμα στην αρχική σελίδα ότι η αίτηση του είναι σε εκκρεμότητα και δύναται για περαιτέρω επεξεργασία.

3.3.Αφού συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία υπάρχει η δυνατότητα προεπισκόπησης της αίτησης, με σκοπό τον έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων για την οριστική υποβολή τους.

3.4.Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης εμφανίζεται μήνυμα ειδοποίησης που ενημερώνει ότι η αίτηση έχει υποβληθεί επιτυχώς.

Περιγραφή Πεδίων Αίτησης Προεγγραφής

Η αίτηση προεγγραφής αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες:

-Στοιχεία Φορέα

-Στοιχεία Δ.Σ.

-Οικονομικά στοιχεία

-Αθλητική δραστηριότητα

Ακολουθεί η περιγραφή των πεδίων που πρέπει να συμπληρωθούν σε κάθε μία από τις παραπάνω ενότητες.

4.Στοιχεία Φορέα

4.1.Γενικές Πληροφορίες. Η επωνυμία του Σωματείου και ο τετραψήφιος κωδικός που έχει από την ΓΓΑ, είναι ήδη προσυμπληρωμένα κατά την εγγραφή του. Παρόλα αυτά, αν έχουν γίνει αλλαγές στην επωνυμία, το Σωματείο επιλέγει “Αλλαγή επωνυμίας” και καταχωρεί τη νέα επωνυμία του. Στη συνέχεια συμπληρώνει το ΑΦΜ του μαζί με το αποδεικτικό του σε μορφή pdf (π.χ. προσωποποιημένη πληροφόρηση από το Taxisnet). Τέλος καταχωρεί το έτος ίδρυσης του Σωματείου και τους αριθμούς των εγγεγραμμένων και ενεργών μελών που αφορούν φυσικά πρόσωπα.

4.2.Ιδρυτικό Καταστατικό: Το Σωματείο συμπληρώνει τον αριθμό και την ημερομηνία της απόφασης. Συμπληρώνει το πρωτοδικείο στο οποίο έγινε η καταχώριση και επισυνάπτει το αρχείο του ιδρυτικού του καταστατικού σε μορφή pdf.

4.3.Τροποποιημένο καταστατικό: Αν υπάρχουν τροποποιήσεις στο καταστατικό, τότε το Σωματείο καταχωρεί την ημερομηνία έκδοσης του τελευταίου τροποποιημένου καταστατικού και επισυνάπτει το τελευταίο τροποποιημένο καταστατικό σε μορφή pdf.

4.4.Πρόσφατο Πιστοποιητικό Μεταβολών: Το Σωματείο συμπληρώνει τον αριθμό και την ημερομηνία της απόφασης, και επισυνάπτει το αρχείο του πιστοποιητικού μεταβολών του σε μορφή pdf. Να σημειωθεί ότι το πιστοποιητικό μεταβολών πρέπει να έχει εκδοθεί εντός τελευταίου τριμήνου.

4.5.Βεβαιώσεις/Θεωρήσεις: Το Σωματείο καταχωρεί τον/τους ΚΑΔ που κατέχει και επισυνάπτει πρόσφατη βεβαίωση για τη θεώρηση και την τήρηση βιβλίων, η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός τριμήνου, από την οικεία Περιφέρεια. Στη συνέχεια επιλέγει από την σχετική λίστα τα θεωρημένα βιβλία που τηρεί (π.χ. βιβλίο μητρώου μελών).

4.6.Έδρα Φορέα: Το Σωματείο επιλέγει και συμπληρώνει τα στοιχεία έδρας του(περιφέρεια, περιφερειακή ενότητα, δήμο, διεύθυνση και τηλέφωνο). Αντίστοιχα καταχωρεί την ιστοσελίδα του, αν διαθέτει.

4.7.Λοιπές Πληροφορίες: Το Σωματείο δίνει κάποιες πρόσθετες πληροφορίες, όπως αν διατηρεί ηλεκτρονικό μητρώο αθλητών, αν είναι φορολογικά/ασφαλιστικά ενήμερο, αν υπάρχουν δικαστικές εκκρεμότητες και τέλος συμπληρώνει τον ενεργό λογαριασμό ΙΒΑΝ που διαθέτει το Σωματείο. Στην περίπτωση δικαστικών εκκρεμοτήτων δίνονται περαιτέρω διευκρινίσεις.

5.Στοιχεία Δ.Σ.

5.1.Στοιχεία Προέδρου: To Σωματείο καταχωρεί τα στοιχεία του προέδρου (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο και e-mail).

5.2.Στοιχεία μελών Δ.Σ.: Γ ια κάθε μέλος του Δ.Σ., καταχωρούνται τα αντίστοιχα στοιχεία με αυτά του προέδρου καθώς και την ιδιότητά τους.

5.3.Τελευταία Εκλογική Γενική Συνέλευση: Το Σωματείο καταχωρεί τις πληροφορίες που αφορούν την τελευταία εκλογική γενική συνέλευση, (ημερομηνία και πρακτικό). Στη συνέχεια επισυνάπτει σε μορφή pdf πρακτικό της συγκρότησης του τελευταίου Δ.Σ. και την ημερομηνία αυτού. Τέλος καταχωρεί την ημερομηνία λήξης της θητείας του Δ.Σ.

6.Οικονομικά Στοιχεία

6.1.Προϋπολογισμός Φορολογικού Έτους 2020: Το Σωματείο επισυνάπτει το έγγραφο σε μορφή pdf του προϋπολογισμού 2020 που κατέθεσε στην περιφέρεια (να φαίνεται η σφραγίδα της Περιφέρειας ή να επισυνάπτεται το αποδεικτικό κατάθεσης από την Περιφέρεια με την Ημ/νια και τον Αριθμό Πρωτοκόλλου) και καταχωρεί το συνολικό ποσό εσόδων και εξόδων του καθώς και μια ανάλυση αυτών σε επιμέρους ποσά, στο βαθμό που το αφορά. Το άθροισμα των επιμέρους ποσών πρέπει να είναι ίσο με το συνολικό ποσό που έχει δηλωθεί παραπάνω.

6.2.Απολογισμός Φορολογικού Έτους 2019: Το Σωματείο επισυνάπτει το έγγραφο σε μορφή pdf του απολογισμού 2019 που κατέθεσε στην περιφέρεια (να φαίνεται η σφραγίδα της Περιφέρειας ή να επισυνάπτεται το αποδεικτικό κατάθεσης από την Περιφέρεια με την Ημ/νια και τον Αριθμό Πρωτοκόλλου) και καταχωρεί το συνολικό ποσό εσόδων και εξόδων του καθώς και μια ανάλυση αυτών σε επιμέρους ποσά, στο βαθμό που το αφορά. Το άθροισμα των επιμέρους ποσών πρέπει να είναι ίσο με το συνολικό ποσό που έχει δηλωθεί παραπάνω.

6.3.Έντυπο Ν Φορολογικού Έτους 2018: Το Σωματείο επισυνάπτει το έγγραφο σε μορφή pdf του εντύπου Ν για το Φορολογικό Έτος 2018.

7.Στοιχεία Αθλητικής Δραστηριότητας

7.1.Καταχώριση αθλήματος: Το Σωματείο καταχωρεί όλα τα αθλήματα τα οποία καλλιεργεί. Αφού προβεί στην επιλογή “Καταχώρηση αθλήματος” εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο στο οποίο το Σωματείο συμπληρώνει τα σχετικά πεδία ανά άθλημα. Τα Σωματεία ΑμεΑ δε θα καταχωρούν το Άθλημα αλλά την Ομοσπονδία ή το Σωματείο που υπάγονται.

7.2.Πληροφορίες Αθλήματος: Το Σωματείο επιλέγει – ανά άθλημα που καλλιεργεί -αν έχει εγγραφεί στην οικεία Αθλητική Ομοσπονδία και αν έχει Ειδική Αθλητική Αναγνώριση από την ΓΓΑ. Στην περίπτωση των ΑμεΑ επιλέγει για άθλημα την αντίστοιχη Ομοσπονδία ή το Σωματείο.

7.3.Πληροφορίες Προπονητή: Στο πεδίο αυτό το Αθλητικό Σωματείο επιλέγει εάν έχει την υποχρέωση (check το αντίστοιχο κουτάκι περί Υποχρέωσης σε απασχόληση προπονητή) ή όχι σε απασχόληση προπονητή. Εάν δεν έχει (παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999) έχει την υποχρέωση κάνει check το αντίστοιχο κουτάκι περί Υποχρέωσης σε απασχόληση προπονητή, αναφέρει τον/τους προπονητές του ανά άθλημα για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2019-2020. Η επιλογή του προπονητή γίνεται είτε με την εισαγωγή του κωδικού μητρώου (Ελληνικά Γράμματα) ή το επώνυμο του προπονητή με τον οποίο είναι καταχωρημένος στο μητρώο της ΓΓΑ. Στην συνέχεια για τον κάθε προπονητή το Σωματείο επισυνάπτει σε μορφή pdf είτε την Αναγγελία Πρόσληψής του είτε το Συμφωνητικό Εργασίας, όπως αναρτάται στο taxisnet. Η λίστα των προπονητών που έχουν άδεια από τη Γ.Γ.Α. βρίσκεται στον ιστότοπο ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΑΘΛΗΜΑ.

7.4.Πληροφορίες Αθλητών: Το Σωματείο καταχωρεί το πλήθος των αθλητών του ανά Ηλικιακή Κατηγορία, για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2019-2020. Τα Σωματεία ΑμεΑ θα καταχωρούν όλους τους αθλητές για όλα τα αθλήματα ανά ηλικιακή κατηγορία.

7.5.Πληροφορίες Αθλητικών Εγκαταστάσεων: Το Σωματείο καταχωρεί τις αθλητικές του εγκαταστάσεις ανά άθλημα, επιλέγοντας τον τύπο της εγκατάστασης (π.χ. Ιδιωτική) και τον τρόπο παραχώρησής της (π.χ., Ιδιόκτητη). Στη συνέχεια καταχωρεί την επωνυμία αυτής, το ΑΦΜ του Ιδιοκτήτη και επισυνάπτει σε μορφή pdf το σχετικό δικαιολογητικό (π.χ. μισθωτήριο / παραχωρητήριο). Ειδικότερες διευκρινήσεις για συγκεκριμένα Αθλήματα ανατρέξετε στις Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Πώς μπαίνω στην πλατφόρμα;

Αρχικά και για μια φορά θα προχωρήσετε σε Δημιουργία Λογαριασμού με τον κωδικό του Σωματείου σας (με Ελληνικά και Κεφαλαία γράμματα) και το e-mail επικοινωνίας του Σωματείου. Απαιτείται την πρώτη φορά να πάτε στην πλατφόρμα και να πατήσετε στο «Δημιουργία Λογαριασμού για Αθλητικό Σωματείο». Στη συνέχεια θα σας παραδοθεί στο e-mail που δηλώσατε, ένα e-mail αρ- χικοποίησης. Ιδιαίτερη προσοχή στο e-mail διότι μπορεί να βρίσκεται στα SPAM, στην ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία, στα ανεπιθύμητα μηνύματα.

Αν βάλω λάθος e-mail κατά την εγγραφή τι κάνω;

Στέλνετε e-mail για την διαγραφή της εγγραφής από το σύστημα για να προχωρήσετε σε νέα εγγραφή.

Δεν παίρνει τον Κωδικό Μητρώου μου. Τί κάνω;

Ελέγχετε αν ο αριθμός μητρώου είναι αυτός που έχετε λάβει από την Απόφαση Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης. Ελέγχω αν έβαλα τον κωδικό μητρώου με Κεφαλαία και Ελληνικούς Χαρακτήρες. Σε περίπτωση που είναι σωστός αλλά δεν το δέχεται το σύστημα στέλνετε e-mail στο e-mail επικοινωνίας γράφοντας τον Κωδικό Μητρώου και την Επωνυμία του Σωματείου για έλεγχο από την Γ.Γ.Α.

Αν δεν έχω Κωδικό Μητρώου, τί κάνω;

Αν δεν έχετε Κωδικό Μητρώου τότε δεν έχετε ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν μπορείτε να εισέλθετε στην πλατφόρμα. Πρέπει να προχωρήσετε σε αίτημα Ειδικής Αθλητικής αναγνώρισης σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην ιστοσελίδα https://www. gga.gov.gr/athlitismos/athlitismos/athitiki-anagnorisi.

Αν δεν θυμάμαι τον Κωδικό Μητρώου, τί κάνω;

Ο κωδικός μητρώου αναφέρεται στην Απόφαση Ειδικής Αθλητικής αναγνώρισης, αν όχι τότε στέλνετε ερώτημα στο e-mail επικοινωνίας δίνοντας την πλήρη ονομασία του Σωματείου για να σας απαντήσουμε.

Δεν μου έχει έρθει το e-mail one time login link, τί κάνω;

Περιμένω μισή ώρα. Ελέγχω αν έχει φτάσει το e-mail, ελέγχω και τα spam (ανεπιθύμητη αλληλογραφία). Αν όχι στέλνω e-mail στο e-mail επικοινωνίας για ενέργειες από τη Γ.Γ.Α.

Έβαλα λάθος τα στοιχεία του Νόμιμου Εκπροσώπου. Τί κάνω;

Στέλνετε με e-mail στο e-mail επικοινωνίας με τα σωστά στοιχεία προς διόρθωση από την Γ.Γ.Α.

Είμαι Αθλητική Ένωση μπορώ να γραφτώ;

Όχι. Αφορά μόνο Αθλητικά Σωματεία.

Επισυνάπτω ένα έγγραφο και αλλάζει όνομα. Γιατί;

Η αλλαγή της ονομασίας του αρχείου γίνεται από το σύστημα σε προκαθορισμένη μορφή για την ασφαλή αποθήκευσή του.

Θα πρέπει να σας αποστείλουμε όλες τις σελίδες του καταστατικού του συλλόγου;

Ναι.

Τί είναι το Έντυπο Ν Φορολογικού Έτους 2018;

Το Έντυπο Ν είναι η Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος των Νομικών Προσώπων και αφορά τη Δήλωση που κατατέθηκε το 2019 για το έτος 2018.

Τί είναι το Πιστοποιητικό Μεταβολών; Στο πιστοποιητικό μεταβολών ποιος αριθμός απόφασης ζητείται και ποια ημερομηνία ακριβώς;

Το πιστοποιητικό μεταβολών χορηγείται από το αρμόδιο δικαστήριο και εμφανίζει τη κατάθεση και τη μεταβολή των καταστατικών του σωματείου. Ζητείται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού.

Πρέπει να προσθέσω το Πρόσφατο πιστοποιητικό μεταβολών αν δεν έχω κάνει αλλαγή στο Καταστατικό μου;

Το πιστοποιητικό μεταβολών που ζητείται είναι απαραίτητο ανεξαρτήτως αν έχουν γίνει ή όχι αλλαγές στο καταστατικό. Είναι απαραίτητο να κατατεθεί και όταν δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή το τελευταίο 3μηνο.

Θα χρειαστεί να κατατεθούν και με έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά που ζητούνται στην πλατφόρμα;

Όχι για την παρούσα φάση.

Προσπαθώ να προσθέσω τον προπονητή και δεν μου εμφανίζονται τα στοιχεία του.

Στη λίστα των Προπονητών εμφανίζονται οι προπονητές που έχουν λάβει άδεια άσκησης επαγγέλματος από την Γ.Γ.Α.

Κατά την καταχώριση του Αθλήματος είναι υποχρεωτικό το πεδίο του Προπονητή;

Το Αθλητικό Σωματείο επιλέγει εάν έχει την υποχρέωση ή όχι σε απασχόληση προπονητή. Εάν δεν έχει (παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999) τότε συμπληρώνει Υπεύθυνη Δήλωση.

Σημείωση: Η δήλωση άρα και ο αριθμός των προπονητών αποτελεί επιχορηγούμενο κριτήριο αξιολόγησης.

Δεν είναι απαραίτητο για τα παρακάτω αθλήματα:

1.ΔΙΑΘΛΟΝ 2. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΤΙΝΑΖ 3. ΚΕΡΛΙΝΓΚ 4. ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΑ 5. ΧΟΚΕΥ ΕΠΙ ΠΑΓΟΥ 6. ΜΠΡΙΤΖ 7. ΓΚΟΛΦ 8. ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ 9. ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ 10. ΑΕΡΟΣΤΑΤΙΣΜΟΣ 11. ΑΙΩΡΟΠΤΕΡΙΣΜΟΣ 12. ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΑ 13. ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΜΟΣ 14. ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΓΙΑΣ 15. ΑΝΕΜΟΠΟΡΙΑ 16. ΓΕΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 17. ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ 18. ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΑ 19. ΜΟΥΑΙΤΑΙ 20. ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 21. ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Πως συμπληρώνω στα ποσά τους δεκαδικούς;

Στα πεδία που αφορούν ποσά, οι τελείες δεν διαχωρίζουν τις χιλιάδες και τα κόμματα τα δεκαδικά, παρά μόνο οι τελείες διαχωρίζουν τα δεκαδικά. Δηλαδή το ποσό 1.234,56 γράφεται ως 1234.56

Ο Δικαστικός αντιπρόσωπος για τις εκλογές σωματείων πότε χρειάζεται για τις αρχαιρεσίες.

Χρειάζεται αν έχουν γίνει μετά τις 14/03/2019.

Αν δεν έχουμε παραχωρητήριο χρήσης αθλητικής εγκατάστασης τί κάνουμε;

Η παραχώρηση είναι απαραίτητη και θα πρέπει να έχει έγγραφη μορφή έστω και δια εγγράφου του φορέα προς το σωματείο.

Τι σημαίνει αθλητές ανά ηλικιακή κατηγορία;

Απαιτείται η καταγραφή των αθλητών ανά ηλικιακή κατηγορία για το έτος 2019-2020.

Τί είναι τα εγγεγραμμένα και τι τα ενεργά μέλη;

Τα μέλη δεν είναι οι αθλητές είναι για παράδειγμα οι γονείς των παιδιών. Εγγεγραμμένα είναι όλα τα μέλη που κάποια στιγμή γράφτηκαν στο Σωματείο ενώ τα ενεργά είναι μόνο αυτοί που έουν πληρώσει τη συνδρομή τους.

Πως προσθέτω ένα άθλημα;

Κατά την προσθήκη Αθλήματος εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο. Στο νέο αυτό παράθυρο μπορείτε να πατήσετε υποβολή. Στη συνέχεια θα σας ξαναφέρει στην κεντρική καρτέλα.

Τι δηλώνεται στα πεδία για τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις Χιονοδρομίας;

Δηλώνεται το Χιονοδρομικό Κέντρο με τα στοιχεία του. Αν έχει επιτραπεί η χρήση χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα τότε είναι ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΗ και επισυνάπτεται το ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ του Κέντρου. Αν η χρήση γίνεται με οικονομικό αντάλλαγμα ή και με άλλους όρους τότε είναι ΜΙΣΘΟΥΜΕΝΗ και επισυνάπτεται το σχετικό συμφωνητικό ή ΕΓΓΡΑΦΟ του Κέντρου. Αν η χρήση γίνεται με οικονομικό αντάλλαγμα βάσει του γενικού ή ειδικού τιμοκαταλόγου του ΧΚ τότε είναι ΜΙΣΘΟΥΜΕΝΗ και επισυνάπτεται ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ πληρωμής του Κέντρου από τον σύλλογο. Προσοχή: Δεν δηλώνονται ως αθλητικές εγκαταστάσεις τα γραφεία των συλλόγων.

Διευκρινίσεις για τα πεδία των αθλητικών εγκαταστάσεων για τα αθλήματα ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ, ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ

Δεν δηλώνουμε τα γραφεία των συλλόγων ως αθλητικές εγκαταστάσεις. Σε περίπτωση που οι προπονήσεις γίνονται αποκλειστικά σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους (π.χ. τοπικές οδοί) η δήλωση των αθλητικών εγκαταστάσεων γίνεται ως εξής: ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ/ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ

ΧΩΡΗΣΗΣ: ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΗ ΑΦΜ: ΑΦΜ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ: ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ (π.χ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ) ή ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ή ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ή ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ

Μετά την Υποβολή της Αίτησης μπορώ να την αλλάξω/ διορθώσω; Αν την έχω υποβάλλει και θέλω να αλλάξω ένα πεδίο τι κάνω;

Η Υποβολή της Αίτησης είναι Οριστική και το σύστημα δεν επιτρέπει περαιτέρω διορθώσεις. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να στείλετε e-mail έτσι ώστε οι Διαχειριστές της Πλατφόρμας να επαναφέρουν την αίτηση στο στάδιο της επεξεργασίας. Προσοχή, αυτό σημαίνει ότι αφού ολοκληρώσετε τις αλλαγές θα πρέπει να κάνετε και πάλι Υποβολή. Η δυνατότητα αυτή θα παρέχεται μέχρι και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του πρώτου κύκλου , πέραν αυτής της ημερομηνίας αλλαγές μετά την υποβολή της αίτησης δε θα επιτρέπονται.

Για τεχνική υποστήριξη και πληροφορίες παρακαλού- με όπως επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mitroo@gga.gov.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΕΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ/ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1.ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (συμφωνία επωνυμίας της αίτησης και επωνυμίας του πιστοποιητικού μεταβολών).

2.ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (συμφωνία υποβλη- θέντων καταστατικών με τα στοιχεία του πιστοποιητικού μεταβολών).

3.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ (διαπίστωση της θεώρησης και τήρησης των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία βιβλίων).

4.ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (διαπίστωση του πρόσφατου εντός τριμήνου της έκδοσης της βεβαίωσης λαμβάνοντας υπόψη τις ημερομηνίες καταχώρισης ή ολοκλήρωσης της αίτησης).

5.ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (έλεγχος εγκυρότητας του υποβληθέντος πρακτικού που συνίσταται στην ύπαρξη υπογραφών, σφραγίδας, να είναι καταχωρημένο στο βιβλίο πρακτικών των γενικών συνελεύσεων).

6.ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ (διαπίστωση με βάση την ημερομηνία διενέργειας των εκλογών από το πρακτικό της εκλογικής γενικής συνέλευσης αν η παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου ήταν απαραίτητη οπότε θα πρέπει να προκύπτει η παρουσία του είτε με το διορισμό του ή με την αναφορά στο πρακτικό της Γ.Σ. Αν οι εκλογές δι- ενεργήθηκαν μετά τις 22/11/2019, η παρουσία του είναι απαραίτητη. Για το χρονικό διάστημα από 14/03/2019 έως 22/11/2019 είναι αποδεκτή βεβαίωση περί μη προσβολής του κύρους των εκλογών).

7.ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (έλεγχος εγκυρότητας του υποβληθέντος πρακτικού που συνίσταται στην ύπαρξη υπογραφών, σφραγίδας, να είναι καταχωρημένο στο βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και διαπίστωση της συγκρότησης σε σώμα του Δ.Σ.).

8.ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (διαπίστωση συμφωνίας στο πρόσωπο του προέδρου του πρακτικού συγκρότησης και του αντίστοιχου πεδίου της αίτησης).

9. ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΘΛΗΜΑ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ:

9.1 ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ (διαπίστωση της ύπαρξης απόφασης ή βεβαίωσης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ή αν λογίζεται ότι το σωματείο έχει την ειδική αθλητική αναγνώριση).

9.2 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ (διαπίστωση αν το αθλητικό σωματείο είναι μέλος της αθλητικής ομοσπονδίας καθώς και αν είναι ενεργό μέλος ή όχι).

9.3 ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ).

9.3.1 Έλεγχος από τα οικονομικά στοιχεία του προϋπολογισμού 2020 και του απολογισμού 2019 η απασχόληση προπονητών ή και η καταβολή οδοιπορικών εξόδων σε προπονητές.

9.3.2 Έλεγχος για τα ατομικά αθλήματα της δήλωσης αθλητών/τριών σε ηλικιακές κατηγορίες εκτός αυτών των ανδρών/γυναικών και νέων ανδρών / νέων γυναικών.

9.3.3 Έλεγχος για τα ομαδικά αθλήματα της κατηγορίας που αγωνίζεται το αθλητικό σωματείο (εθνικές κατηγορίες – Α’ κατηγορία τοπικού πρωταθλήματος).

9.4 ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ):

9.4.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ (έλεγχος συμφωνίας του αθλήματος που δηλώνεται με το άθλημα της άδειας άσκησης επαγγέλματος του προπονητή).

9.4.2 ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ (διαπίστωση ταυτοπροσωπίας προπονητή που δηλώνεται στην αίτηση με τον προπονητή που αναφέρεται στο δικαιολο- γητικό απασχόλησης του προπονητή που υποβάλλεται).

9.4.3 ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (έλεγχος ύπαρξης εντύπων αναγγελίας πρόσληψης ή ανάρτησης συμφωνητικού στο taxisnet που καλύπτει μέρος ή το σύνολο της αγωνιστικής περιόδου 2019-2020).

9.4.4 ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ (διαπίστωση της ύπαρξης αμοιβής με βάση το υποβληθέν δικαιολογητικό).

9.5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

9.5.1 Έλεγχος Α.Φ.Μ. Αθλητικών Σωματείων και νόμιμου Εκπροσώπου, βάσει των υποβληθέντων στοιχείων.

6.5.2 Έλεγχος κατάθεσης προϋπολογισμού έτους 2020 στην οικεία Περιφέρεια και αντιστοίχιση αυτού με τα υποβληθέντα στοιχεία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

9.5.3 Έλεγχος κατάθεσης Απολογισμού έτους 2019 στην οικεία Περιφέρεια και αντιστοίχιση αυτού με τα υποβληθέντα στοιχεία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

9.5.4 Έλεγχος κατάθεσης εντύπου Ν στο ΤΑΧ^ΝΕΤ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 1 Σεπτεμβρίου 2020


Κατεβάσετε το αρχείο με το πρωτότυπο κείμενο, όπως είναι δημοσιευμένο στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) του Εθνικού Τυπογραφείου.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
// START Corner ad for Novibet // END Corner ad for Novibet