Επιλογή Σελίδας

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόµου, των Κανονισµών και του Καταστατικού της Ε.Ο.Κ., καθώς και των Γενικών Προκηρύξεων της Ε.Ο.Κ. & της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ., αγωνιστικής περιόδου 2016-17
Προκηρύσουμε το Πρωτάθληµα της Α΄ Κατηγορίας Ανδρών της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ., αγωνιστικής περιόδου 2016-17 µε τους ακόλουθους όρους:

ΑΡΘΡΟ 1ο – ΣΩΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο Πρωτάθληµα της Α΄ Κατηγορίας Ανδρών, δικαιούνται να πάρουν µέρος οι δώδεκα οµάδες των παρακάτω Συλλόγων που δήλωσαν συµµέτοχή για την αγωνιστική περίοδο 2016-17, στο ειδικό έντυπο και είναι:
1. ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ
2. ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ
3. ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
4. ΑΣ ΣΚΥ∆ΡΑΪΚΟΣ
5. ΓΑΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ 2011
6. ΑΣ ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΥ
7. ΦΟ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ
8. ΓΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
9. ΑΣ ΠΑΝΕ∆ΕΣΣΑΪΚΟΣ
10.ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
11.ΑΕ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΥ ΣΑΡΙΣΑΣ
12. ΓΑΣ ΒΑΦΥΡΑΣ ∆ΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 2ο – ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ & ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
Η έναρξη του Πρωταθλήµατος ορίζεται για το ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016.
Η κλήρωση των αγώνων του πρωταθλήµατος θα γίνει στα γραφεία της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. την Τετάρτη 21 Σεπτεµβρίου 2016, και ώρα 19:00.

ΑΡΘΡΟ 3ο – ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Στους αγώνες θα χρησιµοποιηθούν υποχρεωτικά δερµάτινες µπάλες WILSON. Το γηπεδούχο Σωµατείο υποχρεούται να προµηθεύει την φιλοξενούµενη οµάδα για τις ανάγκες της προθέρµανσης των αθλητών µε δύο (2) τουλάχιστον µπάλες, όµοιες µε αυτή που θα χρησιµοποιηθεί στον αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 4ο – ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
I. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι αγώνες του Πρωταθλήµατος θα διεξάγονται κατά βάση µία φορά την εβδοµάδα Σάββατο ή και άλλη ηµέρα , εφ’ όσον παραστεί ανάγκη και δεύτερη φορά την εβδοµάδα για την έγκαιρη περάτωση του Πρωταθλήµατος.
Το Σωµατείο που µετακινείτε υποχρεούται να είναι εµπρόθεσµα και στην καθορισµένη ώρα έναρξης στο γήπεδο τέλεσης του αγώνα µε δική του ευθύνη και ανεξάρτητα από το µέσο µετακίνησης του.
II. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
Τα Σωµατεία που µετέχουν στο Πρωτάθληµα θα συναντηθούν µεταξύ τους δύο φορές («πουλ»-ένας προς όλους) και σύµφωνα µε το πρόγραµµα που θα καταρτισθεί.
Μετά το τέλος της κανονικής περιόδου θα διεξαχθούν αγώνες play offs µεταξύ των οµάδων που βαθµολογικά κατετάγησαν στην 1η έως και την 4η θέση.
Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωµατείων Κεντρικής Μακεδονίας
III. PLAY OFFS
(Α΄ ΦΑΣΗ)
Στη Φάση αυτή των PLAY OFFS του πρωταθλήµατος θα συµµετέχουν οι οµάδες οι οποίες µετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου του Πρωταθλήµατος και σύµφωνα µε την βαθµολογία την οποία συγκέντρωσαν κατετάγησαν στις θέσεις 1 έως 4 του βαθµολογικού πίνακα. Οι οµάδες θα αγωνιστούν µεταξύ τους σε ζευγάρια ως εξής:
Ζευγάρι:(Α) 1 – 4 Ο πρώτος µε τον τέταρτο της βαθµολογίας της κανονικής περιόδου
Ζευγάρι:(Β) 2 – 3 Ο δεύτερος µε τον τρίτο της βαθµολογίας της κανονικής περιόδου
Νικήτριες αυτής της φάσης αναδεικνύονται οι οµάδες οι οποίες θα επιτύχουν δύο (2) νίκες επί των αντιπάλων τους στους µεταξύ τους αγώνες .
Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στην έδρα της οµάδος η οποία θα έχει καταταγεί στην υψηλότερη θέση της βαθµολογίας µετά την λήξη της Κανονικής Περιόδου και ο δεύτερος αγώνας θα διεξαχθεί στην έδρα του αντιπάλου της. Σε περίπτωση που χρειασθεί και τρίτος αγώνας αυτός θα γίνει στην έδρα της οµάδας η οποία κατά την λήξη της κανονικής περιόδου του Πρωταθλήµατος είχε καταταγεί στην υψηλότερη θέση της βαθµολογίας.
(Β΄ ΦΑΣΗ)
Στην Φάση αυτή των PLAY OFFS του Πρωταθλήµατος οι νικητές των συναντήσεων της Α΄ ΦΑΣΗΣ των PLAY OFFS θα αγωνισθούν µεταξύ τους . Νικήτρια αυτής της Φάσης θα είναι η οµάδα που θα πραγµατοποίηση δύο (2) νίκες επί του αντιπάλου της.
Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στην έδρα της οµάδος η οποία θα έχει καταταγεί στην υψηλότερη θέση της βαθµολογίας µετά την λήξη της Κανονικής Περιόδου και ο δεύτερος αγώνας θα διεξαχθεί στην έδρα του
αντιπάλου της. Σε περίπτωση που χρειασθεί και τρίτος αγώνας αυτός θα γίνει στην έδρα της οµάδας η οποία κατά την λήξη της κανονικής περιόδου του Πρωταθλήµατος είχε καταταγεί στην υψηλότερη θέση της βαθµολογίας.
Η νικήτρια οµάδα θα καταλάβει την 1η θέση και θα ανακηρυχθεί Πρωταθλήτρια της Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΩΝ της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. , η ηττηµένη θα καταλάβει την 2η θέση της τελικής βαθµολογικής κατάταξης του Πρωταθλήµατος.
Την 3η θέση καταλαµβάνει η οµάδα από τους ηττηµένους της Α΄ ΦΑΣΗΣ των PLAY OFFS του Πρωταθλήµατος που κατετάγη στην υψηλότερη θέση της βαθµολογίας µετά την λήξη της Κανονικής Περιόδου.

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΓΗΠΕ∆Α ΑΓΩΝΩΝ
Τα γήπεδα που θα χρησιµοποιηθούν για τους αγώνες θα πρέπει να είναι:
1. Υποχρεωτικά κλειστά
2. Να έχουν χαρακτηρισθεί κατάλληλα
3. Να έχουν παραχωρηθεί εγγράφως για την περίοδο 2016-17
4. Να υπάρχει απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για την άδεια λειτουργίας του κλειστού γυµναστηρίου, αντίγραφο της οποίας πρέπει θα κατατεθεί στην Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. προ της έναρξης του Πρωταθλήµατος.
Για να χαρακτηρισθεί ένα γήπεδο κατάλληλο για την τέλεση αγώνων πρέπει:
• Ο κύριος αγωνιστικός χώρος αλλά και ο χώρος που τον περιβάλλει, θα πρέπει να είναι επίπεδος, χωρίς εδαφικές ανωµαλίες σκληρός και απαλλαγµένος από κάθε εµπόδιο και οιοδήποτε αντικείµενο, σταθερό
και µετακινούµενο που είναι δυνατόν να προκαλέσει τραυµατισµό στους συµµετέχοντες στους αγώνες.
• Η κατασκευή και οι διαστάσεις των πινάκων, πάχος της στεφάνης καθώς και τα δίκτυα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τους Κανονισµούς Παιδιάς.
• Τα στηρίγµατα των πινάκων να είναι έτσι τοποθετηµένα ώστε ν΄ αποκλείεται ο τραυµατισµός των αθλουµένων.
• Να διαθέτει πίνακα αποτελεσµάτων (ηλεκτρονικό ή χειροκίνητο), πίνακα 24’’ και πίνακα τζάµπωλ και επι πλέον το γηπεδούχο Σωµατείο υποχρεούται να έχει χρονόµετρο αγώνα χειρός- επιτραπέζιο και χρονόµετρο χειρός των 24’’.
• Να υπάρχει πλήρες φαρµακείο για την προσφορά πρώτων βοηθειών και να υπάρχει Ιατρός στην διάρκεια των αγώνων.
• Οι διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου να είναι σύµφωνες µε όσα ορίζουν οι Κανονισµοί Παιδιάς.
• Η απόσταση των θεατών από τις πλάγιες γραµµές και των ορίων του αγωνιστικού χώρου, να είναι τουλάχιστον 2 µέτρα από τον περιβάλλοντα χώρο και ο αγωνιστικός χώρος να είναι περιφραγµένος.
• Να υπάρχει τραπέζι για την Γραµµατεία του αγώνα, όπως επίσης και καθίσµατα για τους Κριτές, τον Γυµνασίαρχο, τον Παρατηρητή, τον Ιατρό του αγώνα και πάγκοι για τις δύο οµάδες(16 θέσεων για κάθε οµάδα). Το τραπέζι της Γραµµατείας και οι πάγκοι των αθλητών τονίζουµε ότι πρέπει υποχρεωτικά να βρίσκονται απέναντι από τις κερκίδες των φιλάθλων.
Γήπεδο που κρίνεται ότι έχει ατέλειες, πρέπει να αποκαταστήσει τις ατέλειες αυτές µέσα σε πέντε ηµέρες αλλιώς αποβάλλει την ιδιότητα του γηπεδούχου για το διάστηµα που απαιτείται για την αποκατάσταση των ατελειών που έχουν διαπιστωθεί σύµφωνα µε την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής. Τα Σωµατεία υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στην Ένωση την αποκατάσταση των ατελειών.
Στις περιπτώσεις που Σωµατείο στερείται την ιδιότητα του γηπεδούχου για οποιαδήποτε αιτία ή έχει κάποιο πρόβληµα µε το γήπεδο δεν δίνεται καµία αναβολή, αλλά οι αγώνες που θα έδινε στην έδρα του θα διεξάγονται σε γήπεδο που θα καθορίζεται από την Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ.
Για την αντικανονικότητα του γηπέδου και για την δυνατότητα διεξαγωγής ενός αγώνα, ο µόνος αρµόδιος για ν’ αποφασίσει είναι ο Α΄ διαιτητής και τα Σωµατεία είναι υποχρεωµένα να συµµορφωθούν µε την σχετική
απόφαση.
Οι διαιτητές υποχρεούνται µε έκθεσή τους προς την Επιτροπή Πρωταθληµάτων της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. να αναφέρουν κάθε αντικανονικότητα γηπέδου που θα διαπιστώσουν. Σε υποβολή δε ένστασης τους λόγους που
οδήγησαν στην λήψη της απόφασης περί διεξαγωγής του αγώνα.
Σε περίπτωση που αποκλεισθεί γήπεδο ή δεν είναι δυνατόν να τελεσθεί αγώνας και αφού έχει γνωστοποιηθεί έγκαιρα στην Ένωση από το γηπεδούχο Σωµατείο (το αργότερο τρεις ηµέρες πριν την καθορισµένη ηµεροµηνία τέλεσης), ο αγώνας θα καθοριστεί την ίδια ηµεροµηνία σε άλλο κλειστό γήπεδο που θα ορισθεί από αυτή.

ΑΡΘΡΟ 6ο
∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ
Στα Πρωταθλήµατα δικαιούνται να πάρουν µέρος οι Αθλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόµου και του Άρθρου 36 των Κανονισµών της ΕΟΚ. Στο Φ.Α. µπορούν να δηλωθούν και να
συµµετάσχουν έως και δώδεκα (12) αθλητές.
Οτιδήποτε αφορά στα δελτία ταυτότητας αθλητών-αθλητριών, αναφέρεται στο Άρθρο 41 των Κανονισµών της Ε.Ο.Κ. , πλην του χρόνου ισχύος των ∆ελτίων Υγείας τους, που εφαρµογή έχει το άρθρο 33-παρ.9 του
Ν.2725/1999 (ισχύς ενός έτους).
Οι οµάδες θα πρέπει να χρησιµοποιούν υποχρεωτικά στις εµφανίσεις τους ,αριθµούς από το 4 έως και το 15.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ
Για την αναβολή αγώνων ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 50 των Κανονισµών της Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Οι Ενστάσεις υποβάλλονται σύµφωνα µε όσα ορίζει το άρθρο 13 της Γενικής Προκήρυξης της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. και πρέπει να βεβαιωθούν µε έγγραφο (υποστήριξη ενστάσεως), µέσα σε σαράντα οχτώ (48) ώρες από την τέλεση του αγώνα και να συνοδεύονται από το σχετικό παράβολο των πενήντα (50) €.
α) Οι ενστάσεις που αναφέρονται σε περιπτώσεις κακής εφαρµογής Κανονισµών Παιδιάς, εκδικάζονται σε Α΄ και Β΄ βαθµό από τα προβλεπόµενα στον ισχύοντα Κανονισµό ∆ιαιτησίας Όργανα.
β) Οι υπόλοιπες ενστάσεις εκδικάζονται από την Επιτροπή Πρωταθλήµατος της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ.
Οι αποφάσεις της παραγράφου β΄ προσβάλλονται µε προσφυγή, ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.∆.
Τα Σωµατεία που µετέχουν στο Πρωτάθληµα, καθώς και οι αθλητές τους, συµφωνούν αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρµόδια για την επίλυση των πάσης φύσεως διαφορών που θα προκύψουν µεταξύ τους και που έχουν σχέση µε την εφαρµογή και ερµηνεία των Νόµων που ισχύουν, του Καταστατικού της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ., των προκηρύξεων της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. και των Κανονισµών της Ε.Ο.Κ., µε βάση τους οποίους
διεξάγονται τα διάφορα Πρωταθλήµατα και αποτελούν σύµβαση µεταξύ Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ., Σωµατείων και αθλητών µόνο τα ∆ιοικητικά όργανα που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές και απαγορεύετε ρητά κάθε προσφυγή στα ΠΟΛΙΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ.
Σε περίπτωση που Σωµατείο προσφύγει στα Πολιτικά ∆ικαστήρια, για θέµα ερµηνείας των Κανονισµών ή της παρούσης ΜΗ∆ΕΝΙΖΕΤΑΙ για όλους τους υπόλοιπους αγώνες του Πρωταθλήµατος για το οποίο έγινε προσφυγή και ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ από όλα τα Πρωταθλήµατα, της επόµενης αγωνιστικής περιόδου, στα οποία δικαιούται να συµµετάσχει.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ & ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Τα Σωµατεία που αγωνίζονται υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τους κανονισµούς της Ε.Ο.Κ. και την Γενική Προκήρυξη της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ., οι δε διοικητικοί και υπόλοιποι παράγοντες και αθλητές των
Σωµατείων, καθώς και οι προπονητές, κώουτς, στις κυρώσεις που προβλέπονται από τον ισχύοντα Αθλητικό Νόµο και από τον Κανονισµό της Ε.Ο.Κ. καθώς και από τις διατάξεις που ισχύουν των υπολοίπων κανονισµών (πειθαρχικό δίκαιο κ.λ.π.) και την Γενική προκήρυξη της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ -ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑ∆ΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Για τη βαθµολογία των Σωµατείων ισχύουν όσα ορίζει το Αρθρο 47 των κανονισµών της ΕΟΚ (2 βαθµοί για τη νίκη, 1 βαθµός για την ήττα – συµπεριλαµβανοµένου και του αγώνα που χάθηκε από οµάδα που απέµεινε µε λιγότερους-ες των δύο (2) παικτών-τριών / άρθρο 21Κανονισµών Παιδιάς – και 0 βαθµοί για αγώνα που χάθηκε από υπαιτιότητα).
ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Για την κατάταξη ισχύει το άρθρο 48 παρ.2, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 46, παρ.3γ και παρ.4.
Σε περίπτωση ισοβαθµίας :
α) Αν οι οµάδες που ισοβαθµούν είναι δύο (2), τότε λαµβάνονται υπόψη οι βαθµοί από τους µεταξύ τους αγώνες (νίκες – ήττες – µηδενισµοί).
Αν οι οµάδες έχουν το ίδιο σύνολο βαθµών, τότε λαµβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων (goal average) στους µεταξύ τους αγώνες.
β) Αν συνεχίζεται η ισοβαθµία, τότε λαµβάνεται υπόψη o συντελεστής πόντων (goal average) σε όλους τους αγώνες τους στον όµιλο που συµµετείχαν.
γ) Αν οι οµάδες που ισοβαθµούν είναι περισσότερες από δύο (2), τότε καταρτίζεται βαθµολογικός πίνακας µε τους βαθµούς που συγκέντρωσαν, οι οµάδες που ισοβαθµούν, στους µεταξύ τους αγώνες και µε βάση το πίνακα αυτό γίνεται η µεταξύ τους κατάταξη.
δ) Αν όµως από τον παραπάνω πίνακα προκύψει νέα ισοβαθµία, τότε για τις οµάδες που συνεχίζουν να ισοβαθµούν, λαµβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων (goal average) στους µεταξύ τους αγώνες.
ε) Αν παρά ταύτα συνεχίζεται η ισοβαθµία, τότε λαµβάνεται υπόψη o συντελεστής πόντων (goal average) σε όλους τους αγώνες τους στον όµιλο που συµµετείχαν.
στ) Σε περίπτωση πολλαπλής ισοβαθµίας και αφού µετά την εφαρµογή των παραπάνω κριτηρίων η ισοβαθµία περιοριστεί µόνο σε δύο οµάδες, τότε αυτόµατα εφαρµόζεται η διαδικασία των παραγράφων α και β.
Αν η ισοβαθµία αφορά σε περισσότερες των δύο οµάδων, τότε επαναλαµβάνεται η διαδικασία της παραγράφου γ.
O ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΟΝΤΩΝ (GOAL AVERAGE ) ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ∆ΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΕ Η ΟΜΑ∆Α ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΟΥΣ ΠΟΥ ∆ΕΧΘΗΚΕ.
∆ιευκρινίζεται ότι σύµφωνα µε το Άρθρο 47 – παρ. 2η (όπως αυτή τροποποιήθηκε), τα αποτελέσµατα των αγώνων που έδωσε Οµάδα που υποβιβάστηκε, λόγω µη προσέλευσης σε δύο (2) αγώνες ή αποχώρησης από την συνέχεια του Πρωταθλήµατος, εφόσον συνέβη πριν από την συµπλήρωση του Α΄ Γύρου του οικείου Πρωταθλήµατος δεν λαµβάνονται υπόψη στην διαµόρφωση του γενικού βαθµολογικού πίνακα της περιόδου.
Αντιθέτως εφόσον η αποχώρηση συντελευτεί κατά την διάρκεια του Β΄ Γύρου τα αποτελέσµατα των αγώνων του Α΄ ΓΥΡΟΥ παραµένουν ισχυρά και λαµβάνονται υπόψη στην διαµόρφωση του γενικού βαθµολογικού πίνακα της περιόδου. Η ανωτέρα ρύθµιση εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις που οι οµάδες δεν προσήλθαν να αγωνιστούν ή τιµωρήθηκαν µε µηδενισµό σε δύο αγώνες τηρουµένης της κατά τα άνω διάκρισης του χρονικού σηµείου κατά το οποίο συντελευτήκαν οι παραβάσεις.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΑΝΟ∆ΟΣ – ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
ΑΝΟ∆ΟΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝ∆ΡΩΝ ΣΤΗΝ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝ∆ΡΩΝ
Από την Α΄ κατηγορία Ανδρών ανέρχεται απευθείας στην Γ΄ Εθνική Κατηγορία µία (1) οµάδα, η πρώτη της τελικής Βαθµολογίας.
ΑΠΟ ΤΗΝ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝ∆ΡΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝ∆ΡΩΝ
1. Από την Β΄ κατηγορία Ανδρών στην Α΄ κατηγορία Ανδρών ανέρχεται η πρώτη (1η ) οµάδα της βαθµολογίας.
2. Αν από την Γ΄ Εθνική υποβιβαστούν δύο (2) οµάδες της Ένωσης τότε από την Α΄ κατηγορία Ανδρών στην Β΄ κατηγορία Ανδρών υποβιβάζονται οι τρεις (3) τελευταίες οµάδες της βαθµολογίας και από την Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝ∆ΡΩΝ ανέρχονται στην Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝ∆ΡΩΝ οι δύο πρώτες οµάδες της βαθµολογίας της Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΩΝ.
3. Αν από την Γ΄ Εθνική υποβιβαστούν τρεις (3) οµάδες της Ένωσης τότε από την Α΄ κατηγορία Ανδρών στην Β΄ κατηγορία Ανδρών υποβιβάζονται οι τρεις (3) τελευταίες οµάδες της βαθµολογίας , ο ένατος της βαθµολογίας της Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΩΝ θα δώσει αγώνα µπαράζ µε τον δεύτερο της βαθµολογίας της Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΩΝ, σε ουδέτερο γήπεδο, ο νικητής του αγώνα θα παραµείνει ή θ’ ανέβει κατά περίπτωση στην Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝ∆ΡΩΝ.
Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο θεσµοθετηµένος (σταθερός) αριθµός των οµάδων κάθε κατηγορίας µειώνεται λόγω αποχωρήσεως ή λόγω επιβολής ποινής υποβιβασµού συνεπεία µηδενισµού, ως και συγχώνευσης οµάδων της ιδίας ή ανώτερης κατηγορίας, συµπληρώνεται από οµάδες της Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. αφού προηγουµένως συντελευθεί ο υποβιβασµός και η άνοδος του αριθµού των οµάδων που προβλέπεται από την προκήρυξη της Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΩΝ να είναι συνολικά δώδεκα (12)
ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝ∆ΡΩΝ ΣΤΗΝ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝ∆ΡΩΝ
1. Αν από την Γ΄ Εθνική δεν υποβιβαστεί καµία οµάδα της Ένωσης τότε από την Α΄ κατηγορία Ανδρών στην Β΄ κατηγορία Ανδρών υποβιβάζεται, η τελευταία οµάδα, της Βαθµολογίας.
2. Αν από την Γ΄ Εθνική υποβιβαστεί µία (1) οµάδα της Ένωσης τότε από την Α΄ κατηγορία Ανδρών στην Β΄ κατηγορία Ανδρών υποβιβάζονται οι δύο (2) τελευταίες οµάδες της βαθµολογίας.
3. Αν από την Γ΄ Εθνική υποβιβαστούν δύο (2) οµάδες της Ένωσης τότε από την Α΄ κατηγορία Ανδρών στην Β΄ κατηγορία Ανδρών υποβιβάζονται οι τρεις (3) τελευταίες οµάδες της βαθµολογίας και από την
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝ∆ΡΩΝ ανέρχονται στην Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝ∆ΡΩΝ οι δύο πρώτες οµάδες της βαθµολογίας της Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΩΝ.
4. Αν από την Γ΄ Εθνική υποβιβαστούν τρεις (3) οµάδες της Ένωσης τότε από την Α΄ κατηγορία Ανδρών στην Β΄ κατηγορία Ανδρών υποβιβάζονται οι τρεις (3) τελευταίες οµάδες της βαθµολογίας , ο ένατος
της βαθµολογίας της Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΩΝ θα δώσει αγώνα µπαράζ µε τον δεύτερο της βαθµολογίας της Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΩΝ, σε ουδέτερο γήπεδο, ο νικητής του αγώνα θα παραµείνει ή θ’ ανέβει κατά
περίπτωση στην Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝ∆ΡΩΝ.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΕΞΟ∆Α ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Για το δικαίωµα συµµετοχής στο πρωτάθληµα αγωνιστικής περιόδου 2016-17 θα πρέπει να καταβληθεί προ της κληρώσεως , το χρηµατικό ποσό των πεντακοσίων (500) €, µε το παραπάνω ποσό πέρα του δικαιώµατος συµµετοχής , θα πληρώνονται από την Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. τα έξοδα µετακινήσεων και ηµεραργιών των ∆ιαιτητών.
ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ:
Σε κάθε ∆ιαιτητή θα καταβάλλονται για την κάθε συνάντηση δεκαπέντε (15) €
Σε κάθε ∆ιαιτητή που µετακινείται θα καταβάλλονται επιπλέον τα έξοδα µετακινήσεως και ηµεραργίας.
Η αµοιβή των διαιτητών θα καταβάλλεται πριν την έναρξη του αγώνα από τα γηπεδούχα σωµατεία ενώ η µετακίνηση – ηµεραργία του ∆ιαιτητή θα καταβάλλεται από την ΕΚΑΣΚΕΜ
Σε περίπτωση µη καταβολής της αµοιβής προ της ενάρξεως του αγώνα, αυτός δεν θα διεξάγεται και ο αγώνας θα κατακυρώνεται υπέρ του φιλοξενούµενου Σωµατείου µε σκορ 20-0 Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωµατείων Κεντρικής Μακεδονίας
Τα έξοδα ∆ιαιτησίας των αγώνων που θα διεξαχθούν σε ουδέτερα γήπεδα επιβαρύνουν και τα δύο σωµατεία που συµµετέχουν
ΕΞΟ∆Α ΚΡΙΤΩΝ:
Τα οδοιπορικά Κριτών – Βοηθών ∆ιαιτητών (10 € έκαστος+0,20 €/χλµ ), στην Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝ∆ΡΩΝ, θα βαρύνουν τους γηπεδούχους και θα δίνονται προ της ενάρξεως του προγραµµατισµένου αγώνα.
Σε περίπτωση µη καταβολής της αµοιβής προ της ενάρξεως του αγώνα, αυτός δεν θα διεξάγεται και ο αγώνας θα κατακυρώνεται υπέρ του φιλοξενούµενου Σωµατείου µε σκορ 20-0
Τα έξοδα Κριτών – Βοηθών των αγώνων που θα διεξαχθούν σε ουδέτερα γήπεδα επιβαρύνουν και τα δύο σωµατεία που συµµετέχουν
ΕΞΟ∆Α ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΩΝ:
Οι Μετακινήσεις και Αποζηµιώσεις των Γυµνασιάρχων, θα καταβάλλονται από τα γηπεδούχα σωµατεία ως εξής: Αποζηµίωση Γυµνασιαρχών 10 €.
Η χιλιοµετρική αποζηµίωση Γυµνασιαρχών 0,20 €/χλµ.
Σε περίπτωση µη καταβολής της αµοιβής προ της ενάρξεως του αγώνα, αυτός δεν θα διεξάγεται και ο αγώνας θα κατακυρώνεται υπέρ του φιλοξενούµενου Σωµατείου µε σκορ 20-0
Τα έξοδα Γυµνασιάρχου των αγώνων που θα διεξαχθούν σε ουδέτερα γήπεδα επιβαρύνουν και τα δύο σωµατεία που συµµετέχουν
ΕΞΟ∆Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ:
Οι Μετακινήσεις και Αποζηµιώσεις των Παρατηρητών, θα καταβάλλονται από την Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. ως εξής:
Αποζηµίωση Παρατηρητών 10 €.
Η χιλιοµετρική αποζηµίωση Παρατηρητών 0,20 €/χλµ.
ΕΞΟ∆Α ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ:
Στα µετακινούµενα Σωµατεία , θα καταβληθούν έξοδα µετακίνησης µόνο σε περίπτωση που τα έσοδα από την Οικονοµική Επιχορήγηση της Γ.Γ.Α. µέσω της Ε.Ο.Κ. είναι τόσα ώστε να επιτραπεί η πληρωµή µετακινήσεων.
Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα καταβληθούν έξοδα µετακινήσεων στα Σωµατεία.

ΑΡΘΡΟ 13ο: ∆ΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
Οτιδήποτε αφορά στα δελτία ταυτότητας Αθλητών, αναφέρεται στο Άρθρο 41 των Κανονισµών της ΕΟΚ, πλην του χρόνου ισχύος των ∆ελτίων Υγείας τους, που εφαρµογή έχει το άρθρο 33-παρ.9 του Ν.2725/1999 (ισχύς ενός έτους).

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΩΝ
Οι Προπονητές της Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΩΝ, θα πρέπει να είναι κάτοχοι της Ταυτότητας Προπονητού σε ισχύ για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.
Σύµφωνα µε το Κεφ. ∆, άρθρο 31 του Ν.2725/99 και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Υ.Α. 11671/2005 (Κανονισµός Προπονητών Καλαθοσφαίρισης) άρθρο 4, τα διαγωνιζόµενα σωµατεία υποχρεούνται,
προ του αγώνα, να καταθέτουν το δελτίο ταυτότητας των προπονητών τους, θεωρηµένο για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο από τον Σ.Ε.Π.Κ.
Η παράλειψη της κατάθεσης του δελτίου ταυτότητας προπονητού, θα συνεπάγεται σε βάρος του σωµατείου τις κυρώσεις που προβλέπονται για την παράτυπη συµµετοχή καλαθοσφαιριστή.
Επίσης σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 6 του ισχύοντος Κανονισµού των Προπονητών, είναι ασυµβίβαστη η ιδιότητα του προπονητή που έχει συµβληθεί µε σωµατείο, Ένωση ή Οµοσπονδία µε την ιδιότητα
του εν ενεργεία καλαθοσφαιριστή του ίδιου ή άλλου σωµατείου.
Κατά συνέπεια και η τυχόν συµµετοχή του προπονητή, στον οποίο έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή, σε αγώνα της οµάδας του µε την ιδιότητα του αθλητή, αποτελεί σαφή παράβαση της ως άνω διάταξης και επισύρει τις προβλεπόµενες έννοµες συνέπειες σε βάρος του παραβάτη, αλλά παράλληλα αποτελεί και αντικανονική συµµετοχή αθλητή στον αγώνα, παράβαση που επισύρει την ποινή που προβλέπει ο εσωτερικός κανονισµός της Ε.Ο.Κ.
Είναι επίσης προφανές ότι η συµµετοχή τιµωρηµένου προπονητή σε αγώνα της οµάδας του µε την ιδιότητα του αθλητή αποτελεί ανεπίτρεπτη συνειδητή ενέργεια µε στόχο τη καταστρατήγηση της πειθαρχικής
απόφασης για στέρηση του δικαιώµατος άσκησης των καθηκόντων του προπονητή.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ο αρχηγός αθλητής οµάδας έχει δικαίωµα να ασκήσει τα καθήκοντα του προπονητή έως και τρεις (3) αγωνιστικές ηµέρες, διάστηµα που δεν καταστρατηγεί την διάταξη περί κωλύµατος
παράλληλης άσκησης των ιδιοτήτων προπονητού-αθλητού.
Λόγοι ανωτέρας βίας θεωρούνται η οικονοµική αδυναµία του σωµατείου, το κώλυµα άσκησης των καθηκόντων του προπονητή κ.λ.π.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΕΠΑΘΛΑ & ΒΡΑΒΕΙΑ
Στον Πρωταθλητή θ’ απονεµηθεί Κύπελλο µε δίπλωµα. Στους αθλητές του Συλλόγου, χρυσά µετάλλια & διπλώµατα.
Στον δεύτερο νικητή θα απονεµηθεί δίπλωµα. Στους αθλητές του Συλλόγου, αργυρά µετάλλια & διπλώµατα.
Γ Ε Ν Ι Κ Α
Το γηπεδούχο Σωµατείο υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στον αντίπαλό του (φιλοξενούµενο), για την µαγνητοσκόπηση του αγώνα µέσα από τον αγωνιστικό χώρο.
Για κάθε θέµα που θα προκύψει κατά την διεξαγωγή του Πρωταθλήµατος και που δεν προβλέπεται από τους Κανονισµούς της Ε.Ο.Κ., την Γενική Προκήρυξη και την παρούσα καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη από διευκρίνιση, αποφασίζει το ∆.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This